Carnatic Search Engine
Menu
Composition Bank
Transliteration Scheme
V
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Vadavaraiyai Suddhasaveri (Pazhantakka Pann) Roopaka Achiyar Kuravai

From the Silappadikaram

Document
Tamil
English
2 Vallabhanayakasya Begada Roopaka Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Document
Sanskrit
English
3 Vallinayaka Shanmukhapriya Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
4 Vamankasthitaya Atana Khanda Eka Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Document
Sanskrit
English
5 Vanadurge Vanaspati Roopaka Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
6 Vanchasi yadikusalam Kalyani Adi Oothukkadu Venkatasubbayyar Navavarana 
Dhyana kriti
Document
Sanskrit
English
7 Vanchatonu Karnaranjani Adi, Tisra gati Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
8 Vandevasudevam Sriragam Khanda Chapu Annamacharya - Document
Sanskrit
English
9 Varasikhivahana Supradeepam Adi Tyagaraja

Sanskrit composition

Document
English
Sanskrit
10 Vatapi ganapatim Hamsadhwani Adi Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Document
English
Sanskrit
11 Vighneswaram Malahari Adi Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Document
Sanskrit
English
12 Vijayambike Vijayanagari Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
13 Vinayaka vighnanasaka Vegavahini Roopaka Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Document
Sanskrit
English
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U Y
Composition Bank home