Carnatic Search Engine
Menu
Composition Bank
Transliteration Scheme
R
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Raghukulottama Nagaswaravali Chaturasra Jhampa Oothukkadu Venkata Kavi - Document
English
Sanskrit
2 Rajarajaradhite Niroshta Tisra Eka Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
3 Rajeevalochanam Sankarabharanam Tisra Eka Muthuswami Dikshitar Nottuswara Document
English
Sanskrit
4 Raktaganapatim Mohanam Adi Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
5 Ramachandra danyam
Dhanyasi
Khanda Chapu Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 5 Document
English
Sanskrit
6 Ramachandram Sankarabharanam Chaturasra Eka Muthuswami Dikshitar Nottuswara Document
English
Sanskrit
7 Ramachandram Bhavayami Vasanta Roopaka Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 2 Document
English
Sanskrit
8 Ramachandrasya dasoham
Dhamavati
Adi Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 6 Document
English
Sanskrit
9 Ramachandraya namaste
Todi
Misra Chapu Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 4 Document
English
Sanskrit
10 Ramachandrena samrakshitoham Manji Roopaka Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 3 Document
English
Sanskrit
11 Rama janardana Sankarabharanam Tisra Eka Muthuswami Dikshitar Nottuswara Document
English
Sanskrit
12 Ramarama kalikalusha Ramakali Roopaka Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 8 Document
English
Sanskrit
13 Ramarama pahi Bhoopalam Roopaka Swati Tirunal - Document
English
Sanskrit
14 Rame bharata Jyoti Khanda Chapu Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 7 Document
English
Sanskrit
15 Ratnakanchuka dharini Kambhoji Misra Chapu Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Composition Bank home